Giresunspor.Net - Herkes Sever Biz Taparız!

Full Version: Futbol Taraftarlığı ve Kurumsal Aidiyet İlişkisi İncelemesi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Akademik nitelikli bir çalışma olup yazının tamamına erişim için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Quote:Öz 

Bu araştırma, insanlardaki temel duygulardan olan aidiyet duygusuna odaklanmıştır. Çalışmada, iş görenlerin aidiyet hissini bir şekilde gidermesi, onların kurumlarına veya içerisinde oldukları örgütlerine olan bağlılığı olumlu etkilediği düşünülmektedir. Yani çalışan kendini mutlaka bir yere/şeye ait hissediyordur fikrinden hareket edilmiştir. Bu bağlamda futbol taraftarlığının, insanların bu doğal ihtiyacını giderip gidermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu durumda iş görenlerin herhangi bir şeye aidiyet hissetmesi, onları işletmeye daha da bağlıyor olabilir. Çalışma için örgütsel aidiyet ve futbol taraftarlığı aidiyetini kapsayan anket soruları hazırlanıp uygulanmıştır. Uygulama sonucunda kurumsal aidiyet ile futbol taraftarlığı aidiyeti arasında kısmen anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ancak kendisini fanatik taraftar olarak nitelendiren katılımcılara ilişkin görüşleri arasında anlamlı ilişkiler görülmüştür.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/225325
Katılımcı profili çalışmada belirttiği gibi eğitim düzeyi yüksek kişiler ile yapılmış.Aidiyetlik duygusu normal düzeyde çıkmış.Eğitim seviyesi aşağıya geldikçe duygunun daha da artacağını düşünüyorum.